Вдовичин Ігор Ярославович

Завідувач кафедри теорії держави і права, доктор політичних наук, професор 

ORCID ID: 0000-0002-3210-7684
Researcher ID: G-3137-2019

Закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка в 1987 році. З 1997 року працює у ЛТЕУ, а з 2005 року - безпосередньо на кафедрі теорії держави і права.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: «Свобода особи в українській політичній думці правого спрямування (20-30-х рр. ХХ ст.)»

У листопаді 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри теорії держави і права. З серпня 2014 року на посаді завідувача кафедри теорії держави і права ЛТЕУ.

Протягом 2005-2008 років здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» у Львівській комерційній академії. 

Забезпечує викладання академічних курсів з дисциплін: „Історія держави і права зарубіжних країн”, „Історія політичних і правових вчень”, „Методологія та організація наукових досліджень”, „Компаративістика у сфері господарських відносин ”.

Спектр наукових інтересів: Історія європейської та української політико-правової думки; Теоретичні та практичні проблеми методології наукових досліджень; Інтелектуальна традиція та практика забезпечення прав  і свобод людини.

В особистому доробку понад 150 наукових праць та навчально-методичних видань. Основні наукові та навчально-методичні публікації:

1. Вдовичин І.Я. Свобода особи в праві й  українській політичній думці (20–30 рр. ХХ ст.). Монографія / І.Я. Вдовичин. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.

2. Вдовичин І.Я.Історія держави і права України. Навчальний посібник (для студентів юридичного факультету) / І.Вдовичин. - Львів: ФОП Кундельський Г.Л., 2012. – 344 с.

3. Вдовичин І.Я. Інтеграційний вимір інституту прав людини. Монографія / І.Я. Вдовичин, І.М. Жаровська, Ю.О. Фігель. - Львів: Видавництво «Сполом», 2013. – 188 с.

4. Національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.); у 5-ч.  / упоряд.: Л. Рябошапко, І. Вдовичин, В. Гринчак, А. Луцький, І. Томюк; за ред. Л. Рябошапки, А. Луцького. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – Ч.1. – 904 с. ; Ч.2. – 732  с. ; Ч.3. –  828 с. ; Ч.4. – 760с. ; Ч.5. – 772с. 

5. Вдовичин І.Я. Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження  української політичної думки першої половини ХХ століття / І.Я. Вдовичин // Політикус. Науковий журнал. Випуск 1.  2015. Одеса. –  152 с. – С. 5-10.

6. Вдовичин І.Я. Інститут суверенної держави і проект вселюдської спільноти/ І.Я. Вдовичин //Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук.праць. - Львів: Камула, 2015. - Вип. №2. - 460 с. - С. 8-22.

7. Вдовичин І.Я. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб / І.Я. Вдовичин. –Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 248 с.

8. Вдовичин І.Я. Українська політична думка / І.Я. Вдовичин // Денисенко В.М., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін. Теорія політики :Підручник. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 668. – С. 145-184.

9. Вдовичин І.Я. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник / І.Я. Вдовичин. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. — 592 с.

10. Вдовичин І.Я.Історія політичних і правових вчень. Навч. посібник / І.Я. Вдовичин. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. — 492 с.

Короткий навчальний словник – довідник містить понад 1600 термінів і понять, які є найбільш уживаними в сучасній політичній науці, ЗМІ, під час вивчення курсу політології, у практичній політичній діяльності. Підготовлений провідними українськими науковими – політологами, соціологами, істориками, філософами, економістами.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

Навчальний енциклопедичний словник – довідник охопив аналіз поглядів близько 600 представників вітчизняної та зарубіжної політичної, політико – правової думки. Звернено увагу на персоналії, підходи яких аналізуються при вивчені курсів «Політологія», «Історія політичної думки», «Історія політико – правових вчень», «Основи демократії» та ін. Підготовлений провідними українськими науковцями – політологами, істориками, соціологами, філософами.

Історія держави і права України

Навчальний посібник має своєю метою допомогти студентам поглиблювати і систематизувати знання з основних проблем історії держави і права України; аналізувати складні і актуальні теми навчального курсу; інститути державної влади; суспільні структури; систему органів влади і управління; джерела права і розвитку різних галузей права.

Видання буде корисним для студентів юридичних факультетів всіх рівнів акредитації, магістрів, вчителів історії і правознавства загальноосвітніх навчальних закладів і для тих, хто цікавиться історією української державності державотворення.

Методологія та організація наукових досліджень

У посібнику розглядаються основні теоретико - методологічні основи наукової діяльності. Висвітлено суть науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні так і за кордоном, питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів. Наведено вимоги до етики наукової діядьності, її психологічної складової. Розкрито роль інформаційного забезпечення та основних прикладних способів і прийомів теоретичного і емпіричного рівнів дослідження та технології їх використання. Значне місце відведено організації науково-дослідної роботи, її етапів, та оформленню наукових результатів.

Для студентів, магістрів, молодих викладачів і науковців, усіх, хто цікавиться проблемами наукового пізнання.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 02 вересня по 02 жовтня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України