Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2016 РОЦІ

У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 06 червня 2016 року № 622 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за № 860/28990 (далі – Умови прийому).

Провадження освітньої діяльності у Львівському торговельно-економічному університеті здійс¬нюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636830 від 19.06.2015 р.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Львівського торговельно-економічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому.

І. Загальні положення

1.1. Львівський торговельно-економічний університет (далі – Університет) оголошує прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання  для підготовки фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс (таблиця 1, додаток 1). Кількість місць ліцензованих обсягів прийому за окремими спеціалізаціями в межах спеціальності може змінюватись, виходячи з кількості поданих заяв.  За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста буде відбуватися прийом до Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету, що є у структурі  Університету (додаток 12).

І. Загальні положення

1.1. Львівський торговельно-економічний університет (далі – Університет) оголошує прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання  для підготовки фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс (таблиця 1, додаток 1). Кількість місць ліцензованих обсягів прийому за окремими спеціалізаціями в межах спеціальності може змінюватись, виходячи з кількості поданих заяв.  За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста буде відбуватися прийом до Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету, що є у структурі  Університету (додаток 12).

Таблиця 1

Перелік спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою у Львівському торговельно-економічному університеті за ступенями бакалавра, магістра, та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

№ з/п

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Спеціалізації

Ступеня бакалавра

Ступеня магістра

Освітньо-кваліфікацій­ного рівня спеціаліста

1

05

Соціаль­ні та поведін­кові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

Економіка підприємства

-

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

-

Економічна кібернетика*

Економічна кібернетика

-

056

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини*

Міжнародні економічні відносини*

Міжнародний бізнес

-

-

2

06

Журна­лістика

061

Журналістика

Реклама у бізнесі

-

-

3

07

Управ­ління та адмініст­рування

071

Облік і оподаткуван­ня

Облік і оподаткуван­ня

Облік і оподаткуван­ня

Облік і оподаткуван­ня

Облік, аналіз і контроль діяльності підприємства*

Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством

-

Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства

Аудит, консалтинг та оподаткування

-

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

-

Страхова справа*

Страховий менеджмент

-

Банківська справа

Банківський менеджмент

-

073

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент

-

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності*

Екологічний менеджмент*

-

Екологічний менеджмент*

Управління іннова­ційною діяльністю

-

-

Управління фінансово-еконо­мічною безпекою

-

074

Публічне управління та адміні­стру­вання

-

Публічне управління та адміністрування

-

075

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг на ринку товарів і послуг

Маркетинг у торгівлі та послугах

 

Маркетинг турис­тичного та готельного бізнесу

Міжнародний маркетинг*

-

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознав­ство та експер­тиза в митній справі

Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство та комерційна діяльність

-

Організація торгівлі продоволь­чими і непродовольчи­ми товарами*

Товарознавство і технології вироб­ництва харчових продуктів*

-

Товарознавство та експертиза в митній справі

Товарознавство і технології виробництва непродовольчих товарів*

-

Товарознавство та основи технологій виробництва товарів*

Товарознавство та експертиза в митній справі

-

Технічне регулювання та тестування товарів*

Організація оптової і роздрібної торгівлі*

-

Економіка підприємств торгівлі та ресторанного бізнесу

Економіка підприємств торгівлі та ресторан­ного бізнесу

-

4

08

Право

081

Право

Право

Право

Право

5

12

Інфор­ма­ційні технології

122

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

-

-

6

18

Вироб­ництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології

-

-

Технологія продукції ресторанного бізнесу*

-

-

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

-

-

7

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельна справа і курортно-рекреаційна діяльність*

Курортна справа*

-

Ресторанне обслуговування і кейтерінг*

-

-

242

Туризм

Туризм

-

-

Екологічний туризм*

-

-

Примітка: * – тільки денна форма навчання.

1.2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті, мають рівні права та обов’язки.

1.3. Прийом до Університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.4. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

1.5. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитках гарантовано. Вступники проживають у двохмісних та трьохмісних кімнатах, забезпечених усіма необхідними побутовими умовами.

Гуртожитки знаходяться за адресами:

 • гуртожиток № 2 - вул. Тернопільська, 8 (кількість місць - 620);
 • гуртожиток № 3 - вул. пр. Червоної Калини, 7 (кількість місць - 530);
 • гуртожиток № 4 - вул. пр. Червоної Калини, 7а (кількість місць - 530).

Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку регулюються “Положенням про порядок поселення і проживання вступників, студентів та аспірантів у гуртожитках Львівського торговельно-економічного університету”, затвердженим Вченою радою Університету, протокол № 7 від 25.04.2016 р. і оприлюдненим на веб-сайті Університету.

ІІ. Організація прийому до Університету

2.1. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Університету, затвердженим вченою радою Університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію Університету оприлюднюється на веб-сайті Університету.

2.2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, правил прийому до Університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу  ректором Університету.

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно максимального обсягу державного замовлення за спеціальностями для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра на денну форму навчання в межах, що не перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше ніж на 25 відсотків (з урахуванням державного замовлення реорганізованих навчальних закладів), та в межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються вищими навчальними закладами з відповідними державними замовниками. Для всіх інших категорій вступників державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного замовлення.

Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.

2.5. Усі питання, які пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті Університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил.

3.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

3.3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.
Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V – VII та пунктом 15.1 розділу XV цих Правил.

3.4. Університет має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Університету.

Університет має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Університету. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3.5. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до правил прийому до аспірантури та докторантури, наведених у додатку 11. Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджує вчена рада Університету як додаток до правил прийому та оприлюднює їх на своєму веб-сайті. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють до 31 серпня 2017 року.

ΙV. Фінансування підготовки фахівців

4.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державним замовником, до сфери управління якого належить Університет, та Університетом, що в установленому порядку надає інформацію про вступ до нього осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за державним замовленням.

4.2. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за державним замовленням з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".

Особи, зазначені в абзацах першому і другому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

Період

Графік роботи

Перерва

01.09.2015 р. - 10.07.2016 р.

пн.-пт.: 09.00-17.30

сб.-нд.: вихідні

13.00 - 14.00

11.07.2016 р. - 12.08.2016 р.

пн.-пт.: 09.00 - 18.00

сб. 09.00 - 15.00

нд. -вихідний*

13.00 - 14.00

13.08.2016 р. - 31.08.2016 р.

пн.-пт.: 09.00-17.30

сб.-нд.: вихідні

13.00 - 14.00

Примітка:

* за виключенням днів, які припадають на дні проведення вступних випробувань, оголошення результатів, рейтингів.
5.2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до Університету на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині 27 липня 2016 року

о 18.00 годині 27 липня 2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 липня - 27 липня 2016 року

21 липня - 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року

не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року

Рейтингові списки для категорій вступників, які проходять співбесіди в Університеті із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.

5.3. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:
на місця за державним замовленням відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.

5.4. Зарахування вступників на денну і заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:

за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше 12 серпня.

5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

о 18.00 годині 20 липня 2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 липня - 27 липня 2016 року

21 липня - 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року

не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2016 року

не пізніше 12 серпня 2016 року

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться з 11 липня до 18.00 години 19 липня 2016 року. Попереднє тестування проводиться 20 липня 2016 року. Вступні випробування, оприлюднення рейтингового списку вступників та зарахування відбуваються у строки, визначені абзацом першим цього пункту.

5.6. Прийом заяв і документів від осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться з 11 липня до 18.00 години 27 липня 2016 року. Конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників – не пізніше 12 серпня 2016 року.
Прийом заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план і вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться з 11 липня до 18.00 години 27 липня 2016 року. Конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників – не пізніше 12 серпня 2016 року.

5.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі ступеня бакалавра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста*

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 25 липня 2016 року

о 18.00 годині 25 липня 2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

26 - 31 липня 2016 року

26 - 31 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтин­гового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року

не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2016 року

не пізніше 12 серпня 2016 року

* при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проводиться  з 11 липня до 18.00 години 24 липня 2016 року. Попереднє тестування проводиться 25 липня 2016 року. Вступні випробування, оприлюднення рейтингового списку вступників та зарахування відбуваються у строки, визначені абзацом першим цього пункту.

У випадку наявності вакантних місць додатковий прийом заяв і документів від осіб, які вступають до Університету на заочну форму навчання на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться з 05 вересня до 18.00 години 23 вересня 2016 року. Вступні випробування, оприлюднення рейтингового списку вступників та зарахування відбуваються у період з 24 до 30 вересня 2016 року.
 VΙ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету

6.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил) та зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

6.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
6.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) тощо та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

6.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

6.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил.

6.7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі в Університеті складає 100 балів.

6.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

6.9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (див. додаток 8).

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Університету.

6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування за квотами (розділи ХІ цих Правил), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

6.14. Приймальна комісія Університету, до якої вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VIΙ. Організація і проведення конкурсу

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 5 до цих Правил.

Університет може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

7.2. При розрахунку конкурсного бала, бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання кожного з трьох конкурсних предметів (бали вступних іспитів) множаться на вагові коефіцієнти 0,3, середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 200-бальну шкалу – на ваговий коефіцієнт 0,05, а бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра наведено в додатку 2 до Умов прийому) – на ваговий коефіцієнт 0,05 (див. додаток 5). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до Університету. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 7.2 розділу VІІ цих Правил. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 7 до цих Правил. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.

7.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, X, XVIII цих Правил.

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі для продовження  навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців ступеня бакалавра, за умови вступу на відповідний напрям підготовки, навчання на якому здійснюється за інтегрованими навчальними планами, проводяться вступні випробування у формі тестування з фахових дисциплін (див. додаток 3).

Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі, визначається рішенням приймальної комісії. За рівних результатів вступного випробування перевагу має абітурієнт з вищим середнім балом додатка до диплома молодшого спеціаліста.

В якості додаткового вступного випробування для осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться попереднє тестування за спеціальностями з відповідних фахових дисциплін:

 • «Економіка» - основи економіки;
 • «Облік і оподаткування» - основи бухгалтерського обліку;
 • «Фінанси, банківська справа та страхування» - основи фінансів;
 • «Менеджмент» - основи менеджменту;
 • «Маркетинг» - основи маркетингу;
 • «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - основи алгоритмізації;
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - основи товарознавства, комерційна діяльність;
 • «Харчові технології» - основи технології харчування;
 • «Готельно-ресторанна справа» - основи готельно-ресторанної справи;
 • «Туризм» - основи туризму;
 • «Право» - основи правознавства.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі у вступних випробуваннях, визначається рішенням приймальної комісії. За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста вступник допускається до складання фахових вступних випробувань згідно додатку 3 до цих Правил.

7.6. Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, використовується значення середнього бала додатку до диплома бакалавра (у випадку, якщо абітурієнт не здобував ступінь бакалавра – диплому спеціаліста або магістра), розрахованого за 100-бальною або 5-бальною шкалою з округленням відповідно до цілих та десятих частин бала і переведеного у 200-бальну шкалу за таблицями відповідності, наведеними у додатках 9 і 10 до цих Правил.

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план і вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу використовується значення середнього бала успішності за підсумками перших років навчання, розрахованого за 100-бальною шкалою з округленням відповідно до цілих частин бала і переведеного у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 9 до цих Правил.

7.7. Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста із числа осіб, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста в Університеті чи в іншому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) в поточному чи попередніх роках, незалежно від джерел фінансу¬вання, здійснюється за результатами вступних іспитів з фахових для відповідної спеціальності дисциплін (див. додаток 4) та іноземної мови, які проводяться у формі тестування. Якщо абітурієнт подав кілька заяв на різні спеціальності (спеціалізації) або на однакові спеціальності (спеціалізації) різних освітніх рівнів, то єдиний іспит з іноземної мови він складає за розкладом тієї спеціальності (спеціалізації), де цей іспит проводиться раніше. Також за умови подання абітурієнтом кількох заяв на різні спеціальності (спеціалізації) або на однакові спеціальності (спеціалізації) різних освітніх рівнів де фахові вступні іспити є однаковими, він може складати єдиний фаховий іспит за розкладом тієї спеціальності (спеціалізації), де цей іспит проводиться раніше.

Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів з фахових дисциплін, помноженого на ваговий коефіцієнт 0,5, з іноземної мови, помноженого на ваговий коефіцієнт 0,3 та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), помноженого на ваговий коефіцієнт 0,2. Сума вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

При цьому середній бал документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) обчислюється за 100-бальною  або 5-бальною шкалою і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицями відповідності, наведеними у додатках 9, 10 до цих Правил.

Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі, визначається рішенням приймальної комісії.

Особи, які подавали документи і не пройшли за конкурсом на навчання за ступенем магістра, можуть брати участь у конкурсі на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста.
Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

В якості додаткового вступного випробування для осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проводиться попереднє тестування за спеціальностями з відповідних фахових дисциплін, зокрема: “Міжнародні економічні відносини” – міжнародні економічні відносини; “Право” (тільки ОКР спеціаліста) – правознавство; “Фінанси, банківська справа та страхування” – фінанси, гроші і кредит; “Облік і оподаткування” – бухгалтерський облік; “Економіка” – економіка підприємства; “Маркетинг” – маркетинг; “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – товарознавство (теоретичні основи товарознавства, товарознавство продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів); “Менеджмент” – менеджмент; “Публічне управління та адміністрування” – менеджмент; “Готельно-ресторанна справа” – організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до участі у вступних випробуваннях, визначається рішенням приймальної комісії. За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста) вступник допускається до складання фахових вступних випробувань згідно додатку 4 до цих Правил.

7.8. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

7.9. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки зараховуються по 200 балів з двох предметів.

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

8.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

8.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

IX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

9.1. Відповідно до пункту 7.8 розділу VIΙ і розділу VIΙІ цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) в Університеті.

9.2. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

9.3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету та в приймальній комісії.

9.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляції подаються в приймальну комісію в письмовій формі, реєструються і розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання.

Апеляційну заяву абітурієнт подає особисто. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.
Апеляції щодо оцінки зі співбесіди подаються в день проведення співбесіди, а з письмового екзамену (тестування) подаються не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів письмового екзамену. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
Не приймаються до розгляду апеляційні заяви від абітурієнтів, які були усунені від складання екзамену за користування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням).

Апеляційні заяви розглядаються в день їх подання або наступного робочого дня з 15 години.  Розгляд апеляційної заяви проводиться у присутності членів апеляційної комісії та абітурієнта – заявника. Апеляція розглядається не менш як трьома членами апеляційної комісії, в тому числі з обов'язковою участю вчителя відповідного предмету – члена апеляційної комісії.

При необхідності голова апеляційної комісії запрошує на розгляд заяви голову відповідної предметної екзаменаційної комісії та екзаменаторів, які приймали екзамен або перевіряли письмову роботу. На засіданні апеляційної комісії може бути присутнім співробітник Центру незалежного оцінювання якості освіти або приймальної комісії Університету.

Голова апеляційної комісії після закінчення кожного її засідання подає відповідальному секретарю приймальної комісії протокол про наслідки розгляду апеляційних заяв.

Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки вступного випробування, про що складається протокол апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки (як у сторону її збільшення, так і в сторону її зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та аркуші результатів вступних випробувань абітурієнта.

Остаточне рішення про зміну екзаменаційної оцінки приймається на засіданні приймальної комісії на підставі рішення апеляційної комісії.
Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Висновок апеляційної комісії повідомляється в усній формі особі, яка звернулася з апеляцією, в день її розгляду.

Всі інші питання, пов’язані з організацією роботи апеляційної комісії регулюються положенням про Апеляційну комісію Львівського торговельно-економічного університету.

9.6. Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі і оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії Університету не пізніше наступного робочого дня після їх проведення.

X. Зарахування за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Університету особи:

 • яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Університету.

10.3. Університет оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

10.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія Університету приймає рішення про можливість зарахування до Університету понад обсяг зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

XІ. Зарахування в межах встановлених квот

11.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 8.1 - 8.2 розділу VIII цих Правил.

11.2. Ці квоти встановлюються Університетом у межах десяти відсотків  максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 2.4 розділу ІІ цих Правил.

11.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

11.5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XII. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету, які продовжують навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців ступеня бакалавра за відповідними спеціальностями;
 • випускники вищих навчальних закладів  І-ІІ рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою, при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

12.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 12.1 цього розділу.

XIІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
 • особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
 • особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 • особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

13.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • зарахування за квотами або співбесідою;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

13.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Університету. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 13.3 цього розділу.

XIV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за державним замовленням приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за державним замовленням відповідно до строків, визначених у пунктах 5.2 – 5.7  розділу V цих Правил.

14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пунктах 5.2 – 5.7 розділу V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

15.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пунктах 5.2 – 5.7 розділу V цих Правил, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XIX цих Правил.

XVΙ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

16.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету).

Між строками, встановленими в пунктах 5.3, 5.4 розділу V цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за державним замовленням надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

16.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії Університету та долучається до його особової справи.
У випадку рекомендації до зарахування на навчання за спеціалізаціями окремої спеціальності кількості абітурієнтів, яка є недостатньою для формування повноцінної академічної групи, за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету у довільній формі та долучається до особової справи, його дозволяється зараховувати на навчання на інші спеціалізації у межах цієї спеціальності або спеціалізації інших спеціальностей за умови збігу конкурсних предметів (вступних випробувань) шляхом перенесення заяви на іншу спеціалізацію (спеціальність) і з відповідним перерозподілом ліцензованих обсягів прийому між спеціалізаціями цієї спеціальності.

16.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

16.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями                    (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVΙΙ. Наказ про зарахування

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 5.2 – 5.7 розділу V цих Правил.

17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 20.5 розділу ХХ цих Правил.
Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене (і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) Університету за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 15.1 розділу XV цих Правил.

17.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства в Університеті

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

18.2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

18.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

 • 1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • 2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

Університет здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

18.4. Іноземці подають до Університету такі документи:

 • 1) заяву-анкету;
 • 2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
 • 3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 • 4) копію документа про народження;
 • 5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • 6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • 7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • 8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
 • 9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

18.5. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

18.6. Строки прийому заяв, проведення співбесід та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Університету, визначаються приймальною комісією.

18.7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до Університету на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

18.8. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Університету за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

XІX. Зарахування до Університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

19.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 17.2 і 17.3 розділу XVIΙ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

19.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Університету

20.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Для одержання акредитації журналісти повинні надати до приймальної комісії відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

 • повне найменування ЗМІ;
 • його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);
 • тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
 • юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);
 • прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;
 • номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;
 • прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);
 • прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.

Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують 3 днів з дня отримання заявки на акредитацію.

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії Університету.

Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводяться засідання приймальної комісії.

20.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

20.3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

20.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті Університету.

20.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

20.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X - XІІ цих Правил.

20.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра Університет зобов'язаний оприлюднити на власному веб-сайті та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), у тому числі кількість місць для осіб, які вступають за квотами.

Розглянуто на засіданні приймальної комісії

Протокол № 30  від 09 грудня 2015 року

Зі змінами, розглянутими на засіданні приймальної комісії

Протокол № 4 від 25 квітня 2016 року

Протокол № 7 від 04 липня 2016 року

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                               Р. М. Воронко

Контакти

адреса:
79005 м. Львів, вул. Туган - Барановського, 10, кімната 108

тел.:
(032) 275-68-66,
(032) 295-81-17

факс:
(032) 275-65-50

e-mail:
academy(at)lac.lviv.ua

web-сторінка:
http://www.lac.lviv.ua

Титульний лист правил прийому

Зміни до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету

Положення про приймальну комісію Львівського торговельно-економічного університету

Навчання на безоплатній основі для учасників АТО

Конкурс для абітурієнтів

ЛТЕУ запрошує на навчання на нову спеціальність